Hyra ut ditt Husbil?

Funderar du på att hyra ut ditt Husbil

Husbil Tips och Råd – Hyreskontrakt för husbil

Under sommaren är det många som vill hyra en husbil och genom internet är det lätt att hitta privatpersoner som hyr ut sitt fordon. Funderar man själv på att hyra ut sitt husbil är det viktigt att känna till vissa regler om uthyrning.

Kontakta försäkringsbolaget
En husbil som hyrs ut annat än vid enstaka tillfällen till vänner och bekanta ska ha en särskild försäkring och i regel tillåts inte uthyrning i privatförsäkringen. Funderar du på att hyra ut ditt fordon måste du kontakta ditt försäkringbolag och höra om försäkringen täcker skador som inträffar när bilen är uthyrd. Det är även viktigt att berätta hur ofta bilen hyrs ut och om du annonserar den till allmänheten.

kontrakt-9161

Be om att få ett skriftligt godkännande från försäkringbolaget. I regel omfattar en privatförsäkring inte skador som händer när fordonet är uthyrt och du riskerar att få en minskad ersättning eller ingen ersättning alls om något inträffar.

Om hyresmannen av någon anledning inte återlämnar fordonet täcks inte heller skadan av stöldförsäkringsskyddet eftersom du frivilligt har lämnat ifrån dig både bil och nycklar. Därför är det viktigt att se legitimation, telefonnummer, adress och andra uppgifter på den person som hyr husbilen.

Annons:

Kontakta finansbolaget

Om du lånar pengar för att kunna investera i en husbil eller husvagn blir fordonet kreditspärrat vilket innebär att finansbolaget har fordonet som säkerhet för krediten. Hos de flesta finansbolag är därför andrahandsuthyrning inte tillåten och om det kommer fram att husbilen/husvagnen hyrts ut riskerar du att krediten omedelbart sägs upp. Kontakta därför finansbolaget och få godkänt att fordonet hyrs ut. Var även noggrann med att informera om omfattningen, vilken typ av försäkring som finns och om den omfattar uthyrning. De flesta finansbolag har samma regler och i de allmänna villkoren finns det angivet att uthyrning av fordonet inte är tillåtet.

www.larmtjanst.se/

Kontrakt till uthyrning
Det finns kontrakt att köpa på nätet för en billig slant men det går nog lika bra att skriva ett avtal själv.
Skriv pris, tid, vem som ska stå för eventuella skador, vem som ska betala för förbrukning av gasol med mera, att bilen ska vara tankad och städad vid avlämning och vad som händer om den som ska hyra/eller du som hyr ut plötsligt vill hoppa av. Glöm heller inte att kolla så att försäkringen gäller när det är någon annan som använder husbilen.

Hyreskontrakt för husbil word doc

Hyreskontrakt för husbil

Hyresobjekt: …………………….

Reg.nr. ………………………

Helförsäkrad i Länsförsäkringar

Hyrestagare:

Namn………………………………………………………………………………………

Persnr……………………………………………………………………………………..

Legitimation kontrollerad genom:

körkort nr.

pass nr.

känd av uthyraren

Adress……………………………………………………………………………………..

Tfn. bostad………………………………………….

Mobil…………………………………………………….

Epost……………………………………………………………………………………….

Hyresperiod

Fr.o.m…………………………………….T.o.m………………………………………..

Hyra för hela hyrestiden:

……………………………………………………………………………………………..kronor

1. Deposition

Depositionsbelopp erläggs med 3 000 SEK vid bokning som ett godkännande av

hyresvillkoren. Depositionsbelopp betalas tillbaka då husbilen är besiktad och godkänd av

uthyraren vid hyresperiodens slut med ev. avdrag för skador orsakade av uthyraren, kostnad

för ej städad bil eller om rökning eller husdjur förekommit i bilen. Vid större skador, olycka se

punkt 8. Depositionsbeloppet erläggs vid bokning till angivet konto.

2. Aktsamhet

Hyrestagaren skall visa normal aktsamhet om egendomen.

Hyrestagaren ersätter eventuella skador som inte kan anses som normal förslitning. Innan

reparation görs skall parterna vara överens om vad som skall göras och hur

kostnadsfördelningen skall ske.

3. Överlåtelse

Hyrestagaren får i sin tur ej upplåta eller hyra ut husbilen

4. Ordningsföreskrifter

Hyrestagaren förbinder sig att respektera de ordningsregler uthyraren fastställer för

husbilens nyttjande, samt visa vederbörlig hänsyn till grannarna vid camping.

5. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller med

hyrestagarens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj.

Skall annan person köra fordonet fordras särskilt medgivande av uthyraren.

Hyrestagaren svarar för att den som kör fordonet har behörighet att framföra fordonet.

Rökning respektive husdjur är förbjudna i bilen, överträdelse debiteras med 1 000 SEK.

Önskar hyrestagaren använda fordonet utanför Sverige kan detta ske endast efter

uthyrarens godkännande. Detta meddelas vid bokning av fordonet. Hyrestagaren är

medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om

han utan uthyrarens tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull

eller annan som handlar i uthyrarens intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet.

Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om

hyrestagaren eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller de

länder uthyraren godkänt.

Hyreskontrakt för husbil

6. Försenad eller utebliven leverans

Uthyraren skall tillhandahålla fordonet vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta

är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om

dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Ingen annan ersättning utgår

pga. Att föregående hyrare skadat fordonet. Uthyraren går fri från ersättningsansvar om han

kan visa att dröjsmålet beror på omständigheter utanför hans kontroll som han skäligen inte

kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder han inte heller skäligen

kunde ha undvikit eller övervunnit. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet.

7. Fordonets skötsel

Husbilen tankas med diesel!

8. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att fordonet inte skadas eller förkommer

under hyrestiden. Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller

skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden.

Vid skada tillfaller hela depositionsbeloppet uthyraren oavsett skadans storlek. Vid nyttjande

av fordonets försäkring debiteras hyrestagaren en självrisk på 3 000 kr. Avgiften erläggs i

förskott då hyran betalas eller vid hämtning av husbilen.

9. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder pga. överträdelser av

trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets

ägare.

10. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna fordonet på den plats där det

avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Hyrestagaren har rätt att återlämna

fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden återfår ej utlagd hyra.

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet. Husbilen skall

återlämnas i oskadat skick samt vara städad.

Avlopps- och toatank skall vara tömda.

Om husbilen återlämnas ostädad tillkommer en avgift om 1 000 SEK.

Uthyraren och hyrestagaren skall gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess

skick vid utlämningen och återlämnandet.

Husbilen skall avlämnas med full tank. Otankad bil debiteras med bränslepriset 15 Kr/liter.

Utlämningtid: Söndagar kl 15.00 – 16.00 (vid dygnshyra efter överenskommelse)

Inlämningstid: Söndagar kl 11.00 – 12.00 (vid dygnshyra efter överenskommelse)

11. Övrigt

Fri körsträcka är ……….. km per vecka. Vid dygnshyra, ………… km per dygn.Körsträcka därutöver

debiteras med ………………… kr / km.Ej tömd toalett och toalettfack debiteras med 500 kr.

Återlämnas bilen otvättad debiteras 500 kr. Högtryckstvätt får ej användas. Endast slagg och

handtvätt. Gasol ingår.

Undertecknande

……………………………………………………………………………………………………………….

Ort och datum

……………………………………………………………………………………………..

Uthyrare Namnunderskrift och Namnförtydligande (texta)

……………………………………………………

Hyrestagare Namnunderskrift och Namnförtydligande (texta)

………………………………………………………

Annons:

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.